Category: Xiang Xiang

Xiang Xiang with his mother Shin Shin at the U…

Xiang Xiang with his mother Shin Shin at the Ueno Zoo in Tokyo, Japan.

© BBC.

パンダのシャンシャン by Copanda_ Via Flickr: 2018-10…

パンダのシャンシャン

パンダのシャンシャン by Copanda_

Via Flickr:

2018-10-07 Ueno zoo ☀

パンダのシャンシャン by Copanda_ Via Flickr: 2018-10…

パンダのシャンシャン

パンダのシャンシャン by Copanda_

Via Flickr:

2018-10-07 Ueno zoo ☀

パンダのシャンシャン by Copanda_ Via Flickr: 2018-10…

パンダのシャンシャン

パンダのシャンシャン by Copanda_

Via Flickr:

2018-10-12 Ueno zoo ☁

パンダのシャンシャン by Copanda_ Via Flickr: 2018-10…

パンダのシャンシャン

パンダのシャンシャン by Copanda_

Via Flickr:

2018-10-12 Ueno zoo ☁

パンダのシャンシャン by Copanda_ Via Flickr: 2018-09…

パンダのシャンシャン

パンダのシャンシャン by Copanda_

Via Flickr:

2018-09-30 Ueno zoo ☁/☂

パンダのシャンシャン by Copanda_ Via Flickr: 2018-09…

パンダのシャンシャン

パンダのシャンシャン by Copanda_

Via Flickr:

2018-09-29 Ueno zoo ☂

パンダのシャンシャンとシンシン by Copanda_ Via Flickr: 20…

パンダのシャンシャンとシンシン

パンダのシャンシャンとシンシン by Copanda_

Via Flickr:

2018-09-01 Ueno zoo ☁

パンダのシャンシャン by Copanda_ Via Flickr: 2018-09…

パンダのシャンシャン

パンダのシャンシャン by Copanda_

Via Flickr:

2018-09-09 Ueno zoo ☀

パンダのシャンシャン by Copanda_ Via Flickr: 2018-08…

パンダのシャンシャン

パンダのシャンシャン by Copanda_

Via Flickr:

2018-08-19 Ueno zoo ☀