Adorable Yuan Meng aka Ruffle Muffin by heigh…

Adorable Yuan Meng aka Ruffle Muffin

Adorable Yuan Meng aka Ruffle Muffin by heights.18145

Via Flickr:

from Yuan Meng instagram, He is almost as cute as Bei Bei.